Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mindstream sp. z o.o. („Administrator”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi edukacyjnej, zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie https://akademia.mindstream.pl/podstrona/1/regulamin.html
 3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, firma (o ile była podana przy zgłoszeniu), stanowisko (o ile było podane przy zgłoszeniu), dane do faktury (dane adresowe i NIP), informacja zniżkach przypisanych do uczestnika, numer identyfikacyjny uczestnika szkolenia on-line (adres IP) oraz informacje statystyczne przechowywane przez stronę internetową (tzw. „ciasteczka”), informacja o zainteresowaniach szkoleniowych zaznaczonych przez uczestnika w badaniu AIOS, informacja o opinii uczestnika o szkoleniu zaznaczonych przez uczestnika w badaniu AIOS, zaś w wypadu udziału w egzaminach certyfikowanych dodatkowo adres prywatny oraz data urodzenia („Dane”).
 4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo (5 lat - art. 74 ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub po 36 miesiącach od ostatniego udanego kontaktu z Panią/Panem.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana (zgodnie z art. 13 RODO) lub przez podmiot kierujący Panią/Pana na szkolenie lub egzamin (zgodnie z art. 14 RODO).
 7. Dane mogą być udostępniane:
  1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
  2. trenerowi z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej / egzaminacyjnej;
  3. akredytowanej instytucji egzaminacyjnej (w przypadku podejścia do certyfikowanych egzaminów) w zakresie wymaganym przez tę instytucję;
  4. pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany na szkolenie jego decyzją).
 8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

      10. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres Mindstream sp. z o.o., ul. Wiejska 36, 05-806 Komorów, lub na adres e-mail ask@mindstream.pl

        11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis  www.mindstream.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

         12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: ask@mindstream.pl